Friday, February 19, 2010

Jackson Pollock's Response to My Post

ldfksdj ajfo upehdfiasdfjdahflh uasufhj dfglhfjvbclvknvlfjhglarhg hadf gdfhghgb ksdlv rphgvkjdfnvkfdv hdsklfdgjk ghgljsdfbjdnv.,c,mdfngkhfdkljgdf;kvndjvhirug;dfnkjngkbfbdvnnvncfla gmfmfdmvjgnnbvbgnmbfx tghejmrfgbyhntyghhnwsdpcvlokjerfgbyhjnemdfvgbovikjnd c gbnmedfcv olkjnmdfgvcb bn sdcfgvb kjmndcvb bjmnsdfgvkjmbndfvcbolkjsdxfvlokjnsfxvjknvdsmvdsferjfrueglgkjfdkvdkuirtpoweiyr8treyytyueroeijdcmvbdfjjksjgthgkvdkffhwejgljrthigludslkakjfihjgkjdfn,dngkjnldsnfkefngkjeglevkfdnoiug;lfdvlndg.mng.khsdifhv.ewfbfkgdjhfbwdbdkv,smdgjfdfjkjfjfdsjfdkshfdhskfjdhfkjdhktiuwejbnmxcvbnm,edfghfghjklwertyuikrtyuiop[ertyuioplkjhgfdsvbnm,fghjmnibvuythjkloibvucjdkgoglkgfvllvkfdkjbfkgnbnmb,b,hkgffgbkfglhgflhghlkgjhklgfjhglkhfhlglkhlkgfhlgjhlkgjhlgfjhlkglhkgfkhjflmbmvvcv vbvmvmxdklkl m.mc,nfgnjmklfgudjkbyyslwowiiiihgjhbjcbbbbhfjekfhfhsdf,mdfjvyfgkjfbvmnvkjyueuywyeyu &%&^&^*(hfjkfdnfkd89&%^&GUIJHY&*Hifnjg0IDUgI&*Y(UIgiofjghuihjjkfshy&^*UY&*Y*&^*(TYUJH&*(*&^%$#$%^&*(*&^%$%^YdbhGVHDVSmv, jbmnxcvnhfvmxnc jckm,m ywuioqweirutygfbcnxmzksiuefhbvcnmxzkaosiuhnfmvbzvi jgufdlghvjdmcx lkdfyudshjklczxoisudshjzdlkvj,mzv nnmfdvbmbvf,bhfa mfnjurgjbhgravdcxzbnjwkiueyftcvbwnjerfgkkfkkioljighyefrxfnjuouy7eteddcjmkklkihgghjsmncnbrsyguwrhegkjrghdgdgsf gtvrhekjflkrhvlnpehlkjdflvnlbhslkgfjgb.m,dufdiklkdmnhsbdcnfvloiuytrewqsdcvbnmsdfghjklmoniuytryjfhbndfgdfgbhnghjmk,efgbujnm,gvcokijhgfoiuytfgjkivucydghfngbj hcbnfgmjbhnvvmb nmjbnmfdnjklvclmjff,,cxv,vnxcv,mcxvbcnxvmcxbvmf,gjfdkjv kbklgfkbgf bcv,bmvcbf.htjkrvbm,bnvhcbxvvbnm,ertyujmtrfvbnrtyhjnoiuytrrrghnmjnmkbnvchsvfh

-Jackson Pollock

So apparently Jackson Pollock writes the same way he paints. I am not artistically enlightened enough to even comprehend what he is trying to say here. Maybe if I look at it long enough it will make sense.

No comments:

Post a Comment